Kateqoriya:Abxaz dilindəki sözlər

Wiktionary saytından
Abxaz dili
Orijinal adı: Аҧсуа бызшәа, аҧсшәа
Ölkələr: Abxaziya (Gürcüstan), Türkiyə, Rusiya, İordaniya, Suriya, İraq
Rəsmi status: Abxaziya
Danışanların ümumi sayı: 125 min
Təsnifatı
Kateqoriya: Avrasiya dilləri
Şimali Qafqaz dilləri
Abxaz-adıq dilləri
Abxaz-abazin dilləri
Yazı:kiril əlifbası (abxaz əlifbası)
Dil kodları
QOST 7.75–97: абх 010
ISO 639-1:ab
ISO 639-2:abk
ISO 639-3:abk
Bax: Layihə:Dilçilik

Abxaz əlifbası[redaktə]

Abxaz əlifbası
Hərf (Kiril) Transliterasiya IPA Hərf (Kiril) Transliterasiya IPA
Аа a /a/ Мм m /m/
Бб b /b/ Нн n /n/
Вв v /v/ Оо o /o/
Гг g /g/ Ҩҩ /ɥ/
Гьгь g' /gʲ/ Пп p /pʼ/
Ҕҕ /ɣ/ Ҧҧ /p/
Ҕьҕь g̍' /ɣʲ/ Рр r /r/
Дд d /d/ Сс s /s/
Дəдə do /dʷ/ Тт t /tʼ/
Џџ ǰ /dʐ/ Тəтə to /tʷʼ/
Џьџь ǰ' /ʥ/ Ҭҭ /t/
Ее e /e/ Ҭəҭə o /tʷ/
Ҽҽ /ʦ̢/ Уу u /w, u/
Ҿҿ c̨̍ {/ʦ̢ʼ/ Фф f /f/
Жж ž /ʐ/ Хх x /x/
Жьжь ž' /ʑ/ Хьхь x' /xʲ/
Жəжə žo /ʐʷ/ Ҳҳ /ћ/
Зз z /z/ Ҳəҳə o /ћʷ/
Ʒʒ ʒ /ʣ/ Цц c /ʦ/
Ʒəʒə ʒo /ʣʷ/ Цəцə co /ʦʷ/
Ии i /i, j/ Ҵҵ /ʦʼ/
Кк k /kʼ/ Ҵəҵə o /ʦʷʼ/
Кькь k' /kʲʼ/ Чч č /tɕ/
Ққ /k/ Ҷҷ č̢ /tɕʼ/
Қьқь k̢' /kʲ/ Шш š /ʂ/
Ҟҟ /qʼ/ Шьшь š' /ɕ/
Ҟьҟь k̄' /qʲʼ/ Шəшə o /ʂʷ/
Лл l /l/ Ыы y /ə/