Şablon:Fel sonu sait

Wiktionary saytından
Jump to navigation Jump to search


Sənədlər Sənədlər

Bu şablon sonu saitlə bitən fellər üçün hazırlanıb. Sonu samitlə bitən hallar üçün {{Fel sonu samit}} və {{Fel gələcək td}} şablonlarına baxın.

Şablonda nəzərə alınması üçün istisna təşkil edən sözləri burada qeyd edin. .


İstifadə qaydası:

{{Fel sonu sait|"felin kökü"|"sonuncu sait"}}

*{{Fel sonu sait|oxu|u}}
*{{Fel sonu sait|itilə|ə}}
*{{Fel sonu sait|ye|e}}
*{{Fel sonu sait|qaşı|ı}}
*{{Fel sonu sait|yürü|ü}}
*{{Fel sonu sait|yeri|i}}
*{{Fel sonu sait|oyna|a}}

Şəxs
əvəzliyi
Fellərin şəxsə və zamana görə dəyişməsi Felin formaları Hallar Fellərin
hallanması
Keçmiş zaman İndiki
zaman
Gələcək zaman əmr arzu
(gərək...)
vacib lazım şərt
şühudi nəqli qəti qeyri-qəti
Mən oxumuşdum oxudum oxuyuram oxuyacağam oxuyaram oxuyum oxuyam oxumalıyam oxuyasıyam oxusam Adlıq oxumaq
Sən oxumuşdun oxudun oxuyursan oxuyacaqsan oxuyarsan oxu oxuyasan oxumalısan oxuyasısan oxusan Yiyəlik oxumağın
O oxumuşdu oxudu oxuyur oxuyacaq oxuyar oxusun oxuya oxumalıdır oxuyasıdır oxusa Yönlük oxumağa
Biz oxumuşduq oxuduq oxuyuruq oxuyacağıq oxuyarıq oxuyaq oxuyaq oxumalıyıq oxuyasıyıq oxusaq Təsirlik oxumağı
Siz oxumuşdunuz oxudunuz oxuyursunuz oxuyacaqsınız oxuyarsınız oxuyasınız oxuyasınız oxumalısınız oxuyasısınız oxusanız Yerlik oxumaqda
Onlar oxumuşdular oxudular oxuyurlar oxuyacaqlar oxuyarlar oxusunlar oxuyalar oxumalıdırlar oxuyasıdır oxusalar Çıxışlıq oxumaqdan


Şəxs
əvəzliyi
Fellərin şəxsə və zamana görə dəyişməsi Felin formaları Hallar Fellərin
hallanması
Keçmiş zaman İndiki
zaman
Gələcək zaman əmr arzu
(gərək...)
vacib lazım şərt
şühudi nəqli qəti qeyri-qəti
Mən itiləmişdim itilədim itiləyirəm itiləyəcəyəm itiləyərəm itiləyim itiləyəm itiləməliyəm itiləyəsiyəm itiləsəm Adlıq itiləmək
Sən itiləmişdin itilədin itiləyirsən itiləyəcəksən itiləyərsən itilə itiləyəsən itiləməlisən itiləyəsisən itiləsən Yiyəlik itiləməyin
O itiləmişdi itilədi itiləyir itiləyəcək itiləyər itiləsin itiləyə itiləməlidir itiləyəsidir itiləsə Yönlük itiləməyə
Biz itiləmişdik itilədik itiləyirik itiləyəcəyik itiləyərik itiləyək itiləyək itiləməliyik itiləyəsiyik itiləsək Təsirlik itiləməyi
Siz itiləmişdiniz itilədiniz itiləyirsiniz itiləyəcəksiniz itiləyərsiniz itiləyəsiniz itiləyəsiniz itiləməlisiniz itiləyəsisiniz itiləsəniz Yerlik itiləməkdə
Onlar itiləmişdilər itilədilər itiləyirlər itiləyəcəklər itiləyərlər itiləsinlər itiləyələr itiləməlidirlər itiləyəsidirlər itiləsələr Çıxışlıq itiləməkdən


Şəxs
əvəzliyi
Fellərin şəxsə və zamana görə dəyişməsi Felin formaları Hallar Fellərin
hallanması
Keçmiş zaman İndiki
zaman
Gələcək zaman əmr arzu
(gərək...)
vacib lazım şərt
şühudi nəqli qəti qeyri-qəti
Mən yemişdim yedim yeyirəm yeyəcəyəm yeyərəm yeyim yeyəm yeməliyəm yeyəsiyəm yesəm Adlıq yemək
Sən yemişdin yedin yeyirsən yeyəcəksən yeyərsən ye yeyəsən yeməlisən yeyəsisən yesən Yiyəlik yeməyin
O yemişdi yedi yeyir yeyəcək yeyər yesin yeyə yeməlidir yeyəsidir yesə Yönlük yeməyə
Biz yemişdik yedik yeyirik yeyəcəyik yeyərik yeyək yeyək yeməliyik yeyəsiyik yesək Təsirlik yeməyi
Siz yemişdiniz yediniz yeyirsiniz yeyəcəksiniz yeyərsiniz yeyəsiniz yeyəsiniz yeməlisiniz yeyəsisiniz yesəniz Yerlik yeməkdə
Onlar yemişdilər yedilər yeyirlər yeyəcəklər yeyərlər yesinlər yeyələr yeməlidirlər yeyəsidirlər yesələr Çıxışlıq yeməkdən


Şəxs
əvəzliyi
Fellərin şəxsə və zamana görə dəyişməsi Felin formaları Hallar Fellərin
hallanması
Keçmiş zaman İndiki
zaman
Gələcək zaman əmr arzu
(gərək...)
vacib lazım şərt
şühudi nəqli qəti qeyri-qəti
Mən qaşımışdım qaşıdım qaşıyıram qaşıyacağam qaşıyaram qaşıyım qaşıyım qaşımalıyam qaşıyasıyam qaşısam Adlıq qaşımaq
Sən qaşımışdın qaşıdın qaşıyırsan qaşıyacaqsan qaşıyarsan qaşı qaşıyasan qaşımalısan qaşıyasısan qaşısan Yiyəlik qaşımağın
O qaşımışdı qaşıdı qaşıyır qaşıyacaq qaşıyar qaşısın qaşıya qaşımalıdır qaşıyasıdır qaşısa Yönlük qaşımağa
Biz qaşımışdıq qaşıdıq qaşıyırıq qaşıyacağıq qaşıyarıq qaşıyaq qaşıyaq qaşımalıyıq qaşıyasıyıq qaşısaq Təsirlik qaşımağı
Siz qaşımışdınız qaşıdınız qaşıyırsınız qaşıyacaqsınız qaşıyarsınız qaşıyasınız qaşıyasınız qaşımalısınız qaşıyasısınız qaşısanız Yerlik qaşımaqda
Onlar qaşımışdılar qaşıdılar qaşıyırlar qaşıyacaqlar qaşıyarlar qaşısınlar qaşıyalar qaşımalıdırlar qaşıyasıdır qaşısalar Çıxışlıq qaşımaqdan


Şəxs
əvəzliyi
Fellərin şəxsə və zamana görə dəyişməsi Felin formaları Hallar Fellərin
hallanması
Keçmiş zaman İndiki
zaman
Gələcək zaman əmr arzu
(gərək...)
vacib lazım şərt
şühudi nəqli qəti qeyri-qəti
Mən yürümüşdüm yürüdüm yürüyürəm yürüyəcəyəm yürüyərəm yürüyüm yürüyəm yürüməliyəm yürüyəsiyəm yürüsəm Adlıq yürümək
Sən yürümüşdün yürüdün yürüyürsən yürüyəcəksən yürüyərsən yürü yürüyəsən yürüməlisən yürüyəsisən yürüsən Yiyəlik yürüməyin
O yürümüşdü yürüdü yürüyür yürüyəcək yürüyər yürüsün yürüyə yürüməlidir yürüyəsidir yürüsə Yönlük yürüməyə
Biz yürümüşdük yürüdük yürüyürük yürüyəcəyik yürüyərik yürüyək yürüyək yürüməliyik yürüyəsiyik yürüsək Təsirlik yürüməyi
Siz yürümüşdünüz yürüdünüz yürüyürsünüz yürüyəcəksiniz yürüyərsiniz yürüyəsiniz yürüyəsiniz yürüməlisiniz yürüyəsisiniz yürüsəniz Yerlik yürüməkdə
Onlar yürümüşdülər yürüdülər yürüyürlər yürüyəcəklər yürüyərlər yürüsünlər yürüyələr yürüməlidirlər yürüyəsidirlər yürüsələr Çıxışlıq yürüməkdən


Şəxs
əvəzliyi
Fellərin şəxsə və zamana görə dəyişməsi Felin formaları Hallar Fellərin
hallanması
Keçmiş zaman İndiki
zaman
Gələcək zaman əmr arzu
(gərək...)
vacib lazım şərt
şühudi nəqli qəti qeyri-qəti
Mən yerimişdim yeridim yeriyirəm yeriyəcəyəm yeriyərəm yeriyim yeriyəm yeriməliyəm yeriyəsiyəm yerisəm Adlıq yerimək
Sən yerimişdin yeridin yeriyirsən yeriyəcəksən yeriyərsən yeri yeriyəsən yeriməlisən yeriyəsisən yerisən Yiyəlik yeriməyin
O yerimişdi yeridi yeriyir yeriyəcək yeriyər yerisin yeriyə yeriməlidir yeriyəsidir yerisə Yönlük yeriməyə
Biz yerimişdik yeridik yeriyirik yeriyəcəyik yeriyərik yeriyək yeriyək yeriməliyik yeriyəsiyik yerisək Təsirlik yeriməyi
Siz yerimişdiniz yeridiniz yeriyirsiniz yeriyəcəksiniz yeriyərsiniz yeriyəsiniz yeriyəsiniz yeriməlisiniz yeriyəsisiniz yerisəniz Yerlik yeriməkdə
Onlar yerimişdilər yeridilər yeriyirlər yeriyəcəklər yeriyərlər yerisinlər yeriyələr yeriməlidirlər yeriyəsidirlər yerisələr Çıxışlıq yeriməkdən


Şəxs
əvəzliyi
Fellərin şəxsə və zamana görə dəyişməsi Felin formaları Hallar Fellərin
hallanması
Keçmiş zaman İndiki
zaman
Gələcək zaman əmr arzu
(gərək...)
vacib lazım şərt
şühudi nəqli qəti qeyri-qəti
Mən oynamışdım oynadım oynayıram oynayacağam oynayaram oynayım oynayım oynamalıyam oynayasıyam oynasam Adlıq oynamaq
Sən oynamışdın oynadın oynayırsan oynayacaqsan oynayarsan oyna oynayasan oynamalısan oynayasısan oynasan Yiyəlik oynamağın
O oynamışdı oynadı oynayır oynayacaq oynayar oynasın oynaya oynamalıdır oynayasıdır oynasa Yönlük oynamağa
Biz oynamışdıq oynadıq oynayırıq oynayacağıq oynayarıq oynayaq oynayaq oynamalıyıq oynayasıyıq oynasaq Təsirlik oynamağı
Siz oynamışdınız oynadınız oynayırsınız oynayacaqsınız oynayarsınız oynayasınız oynayasınız oynamalısınız oynayasısınız oynasanız Yerlik oynamaqda
Onlar oynamışdılar oynadılar oynayırlar oynayacaqlar oynayarlar oynasınlar oynayalar oynamalıdırlar oynayasıdır oynasalar Çıxışlıq oynamaqdan